„Dopiero potem rozumiemy to, co stało się przedtem, a więc nie rozumiemy nic”

70_n

„Czy­tając książki o zdro­wiu, uważaj­cie. Je­den błąd dru­kar­ski może was zabić”

„Za­rozu­miałością oraz bez­czel­nością człowieka jest mówienie, że zwierzęta są nieme, tyl­ko dla­tego że są nieme dla je­go tępej percepcji.”

„Niewielu z nas pot­ra­fi znieść dob­ro­byt. In­nych ludzi, rzecz jasna”

„Jeśli przyj­miesz do siebie za­bie­dzo­nego psa i spra­wisz, że zacznie mu się dob­rze po­wodzić – nie ug­ry­zie cię. Na tym po­lega za­sad­nicza różni­ca między psem a człowiekiem.”

„Człowiek z no­wymi po­mysłami jest wa­riatem, dopóki nie od­niesie sukcesu”

„Praw­da jest dziw­niej­sza od fik­cji, a to dla­tego, że fik­cja mu­si być praw­do­podob­na. Praw­da – nie”

„Lu­bimy ludzi, którzy bez wa­hania mówią to, co myślą, pod wa­run­kiem, że myślą to sa­mo, co my”

„Naj­piękniej­sza ze wszys­tkich ta­jem­nic: być ge­niu­szem i tyl­ko sa­memu o tym wiedzieć”

„Znam sta­rodaw­ny toast, wart złota dla swej piękności: „Obyś nie spot­kał przy­jaciela, gdy będziesz wchodził na górę powodzenia”

„Przy­pad­ki nie is­tnieją. Wszys­tkie rzeczy, które się zdarzają, zdarzają się w ja­kimś celu”

„Is­tnieją trzy rodza­je ludzi – zwyk­li, wy­bit­ni i lunatycy”

„Moc uz­dra­wiania lub czy­nienia człowieka cho­rym, jaką ma ludzka wyob­raźnia w sto­sun­ku do ludzkiego ciała, jest właści­wością, z którą rodzi się każdy z nas. Miał ją pier­wszy człowiek, będzie miał ją również ostatni.”

„Roz­waż dob­rze pro­por­cje. Le­piej jest być młodym chrząszczem niż sta­rym raj­skim ptakiem”

„Każdy człowiek jest jak Księżyc. Ma swoją drugą stronę, której nie pokazuje nikomu”
Cytaty Mark Twain

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>