Otyłość brzuszna groźna dla zdrowia.

637

Masz brzuszek? Możesz mieć problemy z sercem! – Otyłość brzuszna jest sama w sobie czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych – podkreślają kardiolodzy.
To, co pieszczotliwie nazywamy oponką, wałeczkami czy mięśniem piwnym, jest niestety poważnym zagrożeniem dla zdrowia. Zamiast brzuch maskować, trzeba go więc pożegnać raz na zawsze.
Otyłość szkodliwa równieź dla pamięci!
Naukowcy ostrzegają: nadwaga jest szkodliwa nie tylko dla urody, serca i układu krążenia, lecz także dla mózgu.
Otyłość mocno zwiększa ryzyko zapadalności na choroby układu krążenia, cukrzycę typu 2, obturacyjny bezdech senny, niektóre nowotwory, zapalenie kości i stawów. Otyłość skraca życie, prowadzi także do niepełnosprawności.

Dobra wiadomość jest taka, że jeśli podejmiemy konsekwentną walkę z tkanką tłuszczową na brzuchu, to wygraną mamy w garści. – Znacznie łatwiej pozbyć się fałdek z brzucha niż tych na udach i biodrach – mówi dr Magdalena Białkowska, lekarz dietetyk, od lat opiekująca się otyłymi pacjentami. – Wystarczy większa aktywność i dieta 1200 kcal, a powoli, ale systematycznie będzie się zmniejszał. Efekty zauważymy zwłaszcza na początku kuracji. W ciągu pierwszych 2–3 miesięcy w ten sposób możemy pozbyć się do 10 kilogramów.
Szczególnie że przy znaczącej otyłości brzusznej schorzeniem towarzyszącym jest często nadciśnienie i podwyższony poziom glukozy we krwi.

Tkanka tłuszczowa umiejscowiona w brzuchu nie jest tylko zbędnym balastem, ale aktywnym narządem wydzielania wewnętrznego. Nadmiar komórek tłuszczowych prowadzi do wzrostu produkcji insuliny oraz substancji zapalnych i enzymów przyczyniających się do nadciśnienia tętniczego. Tłuszcz umiejscowiony w brzuchu sprzyja podwyższeniu poziomu cukru i trójglicerydów we krwi.

Z powodu zaburzenia przemiany tłuszczów w organizmie otyłości brzusznej często towarzyszy cukrzyca typu 2. Komórki, które czerpią energię do życia z glukozy, nie mogą jej dostać, ponieważ nie otwierają się „insulinowym kluczem”. Aby przełamać tę oporność, organizm wydziela coraz więcej insuliny. W końcu otłuszczona trzustka nie jest w stanie produkować jej więcej i cukier, zamiast wnikać do komórek, pozostaje we krwi.

Dlaczego brzuch rośnie? Poza nadmiarem kalorii winne mogą być:
-STRES I JEGO KON­SE­KWEN­CJE.
- BRAK RUCHU NA ŚWIE­ŻYM PO­WIE­TRZU. Na­ukow­cy z Uni­wer­sy­te­tu West Vir­gi­nia za­uwa­ży­li, że lu­dzie, któ­rzy re­gu­lar­nie ćwi­czą pod gołym nie­bem, mają niż­szy po­ziom tzw. hor­mo­nu stre­su niż te tre­nu­ją­ce w po­miesz­cze­niach, np. w domu czy klu­bach fit­ness.
-NIE­KTÓ­RE LEKI. Od­kła­da­niu się tłusz­czu na brzu­chu sprzy­ja­ją leki ste­ro­ido­we, po­pu­lar­nie na­zy­wa­ne ste­ry­da­mi
W oty­ło­ści brzusz­nej tłuszcz gro­ma­dzi się nie tylko pod skórą, ale rów­nież w na­rzą­dach we­wnętrz­nych – w mię­śniach szkie­le­to­wych, sercu, trzu­st­ce, wą­tro­bie. Otłusz­cze­nie na­rzą­dów we­wnętrz­nych po­gar­sza ich pracę. Zwięk­sza ry­zy­ko no­wo­two­ru je­li­ta gru­be­go, trzust­ki, pro­sta­ty.
Potwierdziły się przypuszczenia onkologów. Jednym z ważniejszych czynników zwiększających ryzyko nowotworu jest otyłość. Zatem smukła sylwetka nie jest już tylko kwestią urody, ale wymogiem w walce o zdrowie.

Otyłość brzuszna zwiększa ryzyko demencji
Osoby z dużą oty­ło­ścią brzusz­ną są prze­szło trzy razy bar­dziej na­ra­żo­ne na za­bu­rze­nia pa­mię­ci i de­men­cję – do­no­szą na­ukow­cy w me­dycz­nym pi­śmie „Cell Re­ports”. Winna temu może być wą­tro­ba, która do tra­wie­nia tłusz­czu zu­ży­wa pe­wien ro­dzaj biał­ka ważny m.​in. dla spraw­ne­go dzia­ła­nia pro­ce­sów za­pa­mię­ty­wa­nia. Gdy tłusz­czu do stra­wie­nia jest za dużo, biał­ka za­czy­na bra­ko­wać, więc sięga po nie z in­nych re­gio­nów or­ga­ni­zmu. Jed­no­cze­śnie ro­śnie skłon­ność do miaż­dży­cy na­czyń krwio­no­śnych, w tym także tych do­pro­wa­dza­ją­cych krew do mózgu. Do­cho­dzi wtedy do jego nie­do­krwie­nia, co ob­ja­wia się za­bu­rze­nia­mi pa­mię­ci i de­men­cją.

Prawidłowe oddychanie to najlepszy sposób, by zmusić mięśnie brzucha do pracy.
Pa­mię­taj­my o tym, sie­dząc przed kom­pu­te­rem czy sto­jąc w korku. Co można zro­bić? Ro­bi­my głę­bo­ki wdech, „od­su­wa­jąc” pępek od sie­bie. Na­stęp­nie po­wo­li wy­pusz­cza­my po­wie­trze, mocno przy­cią­ga­jąc pępek do krę­go­słu­pa. Wy­trzy­mu­je­my, li­cząc do dzie­się­ciu i wy­pusz­cza­my po­wie­trze. Po­wta­rza­my pięć razy.

Badanie zrealizowane dla Mayo Clinic wykazało, że osoby śpiące mniej niż 6 ½ godziny w ciągu nocy, mogą zjadać dodatkowo około 500 kcal w ciągu dnia.
Niewyspanie odbija się nie tylko na kondycji ale także na percepcji głodu i może prowadzić do spożywania większej ilości pożywienia niż u osób wyspanych.
Niewyspanie ma swoje odbicie także w poziomie hormonów w organizmie – u niewyspanych wzrasta poziom hormonu apetytu – greliny stąd osoby niewyspane są zagrożone nadprogramowymi kilogramami.

Psychodietetyka
Jakie inne funkcje, poza zaspokojeniem głodu spełnia pożywienie?
jest wyrazem tożsamości kulturowej – przynależność do danej grupy powoduje pewną postawę wobec różnych zachowań jedzeniowych, n.p. powstrzymywanie się od spożywania określonych produktów
może być wyrazem miłości – n.p. przygotowywanie i podawanie jedzenia ukochanej osobie
jest sposobem okazywania władzy – rozdzielanie żywieniowych nagród i kar
jest wypełniaczem czasu – jedzenie z nudów
jest sposobem redukcji napięcia emocjonalnego, zarówno pozytywnego jak i negatywnego
może pomagać wyrażać trudne emocje
może rekompensować doświadczane braki, n.p. samotność, brak bliskich więzi z innymi
tworzy przestrzeń do tłumaczenia się z porażek i niepowodzeń, n.p. nie mogę znaleźć dobrej pracy, bo jestem gruba
jest formą nagradzania się
może być reakcją na bodziec, kusi mimo braku uczucia głodu fizycznego
Spożywanie posiłku i jego ograniczanie niesie zatem ze sobą wiele znaczeń. Zmiana jadłospisu nierozerwalnie wiąże się z rezygnacją z zaspokajania wielu potrzeb psychologicznych lub nauką nowego sposobu zaspokajania tych potrzeb, co nie następuje ani szybko, ani łatwo.

owoce-warzywa-kolory

Owoce to nie tylko źródło minerałów i witamin ale część potrafi zaskoczyć. Czy wiesz już o tym, który owoc zawiera najwięcej witaminy C, dlaczego grejpfruty i maliny są uwielbiane przez osoby odchudzające się…
Kolorowe warzywa
Teorie przypisujące warzywom różne właściwości w zależności od ich kolorów nie są mitem. Zróżnicowanie wyglądu jest efektem różnych związków, które występują w warzywach. Które warzywo przyda się na przeziębienie, którym ze względu na dużą zawartość błonnika najlepiej żywić się w czasie diety

- Trening, dieta, sport, zdrowy rozsądek – to jedyne metody w walce o zdrowie, sylwetkę i dobre samopoczucie.

.
źródło: /kobieta.onet.pl , /dietetycy.org.pl

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>